V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby vykonávame výkonnostné audity údržby (VAU) 

Trendy v riadení údržby vyžadujú neustály nárast vedomostí a manažérskych zručností pre zabezpečenie maximálnej pohotovosti, spôsobilosti technických zariadení pri súčasnom dosahovaní maximálnej kvality produkcie, bezpečnosti a ekologických požiadaviek na ich prevádzku.

Správne riadená údržba podporuje zabezpečenie cieľov organizácie, minimalizáciu rizík, teda optimalizáciu nákladov pri zvyšovaní požadovaných prínosov.    

Celý proces VAU preveruje politiku manažérstva údržby a jej súlad s politikou organizácie, stanovenie cieľov a procesy vykonávania údržby. Sleduje nastavené ukazovatele merania výkonnosti s využitím štandardizovaných ukazovateľov pre zlepšovanie procesov údržby.

Výsledkom tohto produktu je hĺbková analýza riadenia údržby, posúdenie silných a slabých stránok, návrh možností na zlepšovanie a zvyšovanie spokojnosti zainteresovaných strán (zákazníkov údržby). VAU otvára priestor pre nadviazanie spolupráce prevereného objektu so všetkými partnermi SSU, odborníkmi v riadení údržby v rámci Slovenska ako aj Európskej rodiny údržbárov (EFNMS, angl. European Federation of National Maintenance Societies).

Tento produkt nie je nástrojom pre vytváranie konkurenčných rozporov, ale je nástrojom na hľadanie možností pre zlepšovanie a rozširovanie znalostí a zručností v riadení údržby.