V rámci implementácie všetkých projektov:

  • Totálne produktívnej údržby
  • Auditu údržby
  • Performamce mangement
  • Informačné systémy pre údržbu a výrobu

ponúkame konzultácie a vzdelávanie aj priamo v spoločnosti, tzv: „in site“, čím sa prispôsobíme k vyriešeniu problémov vo vašich spoločnostiach.
Spoločnosť, v ktorej uvedené konzultácie vykonávame, víta túto možnosť, nakoľko vrámci vzdelávania využívame prierez organizačnej štruktúry a nastavujeme procesy tak, aby boli zároveň verifikované a účinné.

Ďalšou možnosťou konzultácií a vzdelávania je osvedčené vzdelávanie vrcholového alebo stredného mamažmentu spoločnosti priamo na pracovisku alebo mimo neho.
Pri osvojení obsahu vzdelávania jednotlivých projektov stredným a vrcholovým mamažmentom je implementácia uvedených systémov veľmi dobre nasmerovaná.
Nemalou výnimkou je aj fakt, že systém vzdelávania ponúkame len výrobnému, či technickému riaditeľovi. Je to jeden z veľmi účinných spôsobov na implementáciu jednotlivých projektov.