V zmysle Európskej normy EN 13 306, údržba predstavuje kombináciu všetkých technických, kontrolných a riadiacich opatrení počas životnosti prvku za účelom zachovania funkčnosti stavu alebo vrátenia do funkčného stavu tak, aby mohol spĺňať požadovanú funkciu.

         Vývoj organizácie riadenia v oblasti priemyselnej údržby súvisí s vývojom celej spoločnosti. Kým v minulosti bola údržba samostatným útvarom a väčšinou bola centralizovaná, dnes, keď do popredia ide efektívnosť, konkurencieschopnosť a kvalita výrobkov, časť prác údržby preberajú operátori a údržba plní náročnejšie úlohy, ktoré sú zamerané na spoľahlivosť zariadení, prediktívnu údržbu či RCM(Reliability Centred Maintenance – údržba orientovaná na spoľahlivosť).

S rozvojom spôsobov údržby, okrem toho, že sa stretávame s centralizovanou,  decentralizovanou, kombinovanú a externo uržbou, je potrebné spomenúť   ich základné vývojové stupne:

Vývojové stupne údržby vo svete
                              
                  

 Totálne produktívna údržba je filozofia starostlivosti o zariadenia, ktorá spája všetkých zamestnancov spoločnosti /podniku/ v snahe o efektívnejšie riadenie výrobného procesu vrátane údržby.

 Cieľom TPM je maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu „Človek – Stroj – Prostredie“.Totálne produktívna údržba (TPM – Total Productive Maintenance) sa orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov vo výrobe do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov.
Pôvod termínu „Totálne produktívna údržba“ sformuloval pred viac ako štyridsiatimi rokmi Seichi Nakajima ako člen inštitútu pre vývoj preventívnej údržby JPIM v Japonsku ktorý definoval pojmy pre TPM a jeho systém bol implementovaný vo veľa podnikoch v Japonsku.

Od vývoja filozofie Totálne produktívnej údržby od Seichi Nakajimu, ktorú prezentoval v  70.rokoch 20. storočia, sa dôsledku vývoja náročného konkurenčného prostredia neustále zvyšujú požiadavky zákazníkov na produkt a následne výrobcov na zriadenia, preto sa k samotnej filozofii pridružujú Lean Manufacturing a Total Quality ManagementKaizen, ktorých cieľom je sú: nulové chyby, nulové poruchy, nulový odpad a nulové zásoby, so zameraním na zníženie nákladov na výrobu a zariadenie. Preto sa TPM postupne upravilo do takejto podoby ako je to uvedené na nasledovnom obrázku:

V zmysle týchto princípov Totálne produktívnej údržby poskytujme základnú konzultáciu, obhliadku, vypracovanie krátkej správy o stave prevádzky
a navrhneme spôsob spolupráce.

Následne spracujeme celý projekt implementácie  za účelom nasledovných prínosov: 

  

             Zvýšenie produktivity práce .

             Zníženie výrobných nákladov.

             Znižovanie počet nezhôd.

             Úspora energie.

             Zníženie zásob náhradných dielov.

             Zníženie počtu pracovných úrazov.

             Zvýšenie motivácie.

            Dôslednejšie a presnejšia osobná zodpovednosť za každý proces

             Zabezpečený proces opatrení na zlepšenia